Info Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

DanspartnerGezocht.nl heeft zich ingespannen om de meest gebruikersvriendelijke Algemene Voorwaarden te hanteren. U wordt verzocht de onderstaande gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u zich als lid bij DanspartnerGezocht.nl registreert. Onder meer om de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de site te waarborgen. Door lid te worden van DanspartnerGezocht.nl, verklaart u akkoord te gaan met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden is registratie niet mogelijk.

1. Inschrijving, registratie en uitschrijving
Om u te kunnen inschrijven (lid te worden) van DanspartnerGezocht.nl moet u tenminste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen. Het lidmaatschap van DanspartnerGezocht.nl is persoonlijk en niet overdraagbaar. Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt een lid over een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Dit om onbevoegd gebruik te voorkomen. DanspartnerGezocht.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een gebruikersnaam en/of wachtwoord door een lid. Als een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier anders dan waarvoor zij zijn bedoeld, behoudt DanspartnerGezocht.nl zich het recht voor om het account van het lid zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Het lid is in elk geval als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gedaan. Het lid vrijwaart DanspartnerGezocht.nl tegen elke vordering van deze aard. DanspartnerGezocht.nl beschikt niet over de middelen om de identiteit van de geregistreerden te controleren en is hiertoe ook niet verplicht. DanspartnerGezocht.nl is niet aansprakelijk indien de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid zou kunnen vermoeden dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient hij/zij direct zijn/haar wachtwoord te veranderen en DanspartnerGezocht.nl over zijn/haar vermoedens te informeren

DanspartnerGezocht.nl behoudt zich het recht voor leden te weigeren. Wat, in voorkomend geval, de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld. Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden beëindigd. Dit kan op eenvoudige wijze via de website en schriftelijk. Door aanmelding bij DanspartnerGezocht.nl verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Gebruik
Het is niet toegestaan DanspartnerGezocht.nl op enigerlei wijze te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier wordt onder meer onder verstaan: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden; diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel gegevensverkeer, beledigende uitingen en ongevraagde onpersoonlijke (bulk/ spam) berichten; computervredebreuk via DanspartnerGezocht.nl

Het normale gebruik van de dienstverlening of de normale de communicatie tussen de leden op de site te beperken, te verstoren, te vertragen of onmogelijk te maken. Ook is het zich op oneigenlijke wijze verschaffen van toegang niet toegestaan en dient u het binnen een week schriftelijk aan DanspartnerGezocht.nl te melden als u vermoedt dat daar sprake van is.

U verklaart dat de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via DanspartnerGezocht.nl beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden. U stemt ermee in zich ten opzichte van andere gebruikers fatsoenlijk te gedragen, te respecteren als iemand geen contact (meer) wil en niet meer dan vier (4) (e-mail)berichten binnen 24-uur te sturen naar hetzelfde lid zonder eerst van de geadresseerde antwoord of toestemming te hebben gekregen.

U zult zich in uw communicatie niet obsceen uitlaten. Expliciete seksuele uitingen in beeld en/of taalgebruik zijn niet toegestaan. DanspartnerGezocht.nl controleert regelmatig de profielen, en zal profielen zo nodig wijzigen, weigeren of verwijderen als zij niet in lijn zijn met de geest van de dienstverlening. DanspartnerGezocht.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, de vorm van de oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten te wijzigen.

3. Privacy en intellectueel eigendom
Op de datingsite communiceren de leden met elkaar via anoniem berichtenverkeer. DanspartnerGezocht.nl raadt u sterk aan persoonlijke gegevens pas dan uit te wisselen als u er zelf zeker van bent dat dit ook verantwoord is om te doen.

Persoonlijke gegevens die u bij de registratie verstrekt anders dan uw oproep, profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden. Zij worden door DanspartnerGezocht.nl uitsluitend gebruikt ten behoeve van DanspartnerGezocht.nl en nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan derden. Tenzij dit op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak door een bevoegde rechter is vereist of indien DanspartnerGezocht.nl verzocht wordt persoonlijke gegevens van de gebruiker te verstrekken in verband met een onrechtmatige gedraging, waarvan DanspartnerGezocht.nl het aannemelijk acht dat deze handeling inderdaad onrechtmatig zou kunnen zijn.

DanspartnerGezocht.nl controleert regelmatig profielen, en zal profielen zo nodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten.

E-mail-berichten die door u aan andere leden worden verstuurd en chatsessies tussen u en een ander lid worden door DanspartnerGezocht.nl als privé-gegevens behandeld. DanspartnerGezocht.nl behoudt zich het recht voor om bij klachten van andere leden maatregelen te nemen.

Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie en het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens is niet toegestaan in oproep, profiel of op beeldmateriaal.

U verklaart geen foto’s van seksuele aard of foto’s van andere mensen dan uzelf op DanspartnerGezocht.nl te publiceren. DanspartnerGezocht.nl behoudt zich het recht voor om foto’s, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

U verklaart juiste informatie over uzelf te verschaffen en deze actueel te houden. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt DanspartnerGezocht.nl zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.
U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, als mede uw interacties met andere leden.
U verklaart dat uw inschrijving bij DanspartnerGezocht.nl strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden.
U verklaart dat u zich op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan u werkelijk bent.
U verklaart DanspartnerGezocht.nl niet te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor commerciële doeleinden.

Uit veiligheidsoverwegingen worden IP adressen van gebruikers van DanspartnerGezocht.nl vastgelegd. In geval van misbruik kunnen aan de hand van het IP adres gegevens over u en uw internetaansluiting achterhaald worden.

U stemt ermee in dat u geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto’s en profielen van leden. Tenzij daarvoor de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DanspartnerGezocht.nl en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten is verleend.

De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, tekst op de website(s) van DanspartnerGezocht.nl zijn het intellectuele eigendom van DanspartnerGezocht.nl. Zij mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van DanspartnerGezocht.nl.

4. Tarieven en betaling
De tarieven die leden vragen voor een evenement zijn volledig voor het lid en is bedoeld om een evenement te bekostigen.

5 Aansprakelijkheid
DanspartnerGezocht.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud of gevolgen van evenementen, mededelingen, artikelen of advertenties die via DanspartnerGezocht.nl, maar niet afkomstig van DanspartnerGezocht.nl, aan u is overgedragen.

DanspartnerGezocht.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten kan worden voldaan en kan niet garanderen dat een inschrijving tot een succesvolle ontmoeting of relatie leidt.

DanspartnerGezocht.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van DanspartnerGezocht.nl jegens leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van DanspartnerGezocht.nl. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat DanspartnerGezocht.nl voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 125 euro.

DanspartnerGezocht.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud of gevolgen van berichtenverkeer dat plaatsvindt via of begonnen is op DanspartnerGezocht.nl. Waaronder ontwrichting van een relatie ten gevolge van inschrijving bij DanspartnerGezocht.nl, hinderlijk gedrag van derden of ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak. Evenmin kan DanspartnerGezocht.nl aansprakelijk worden gesteld voor verklaringen die door leden zijn gedaan.

DanspartnerGezocht.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de website.

U vrijwaart DanspartnerGezocht.nl voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens DanspartnerGezocht.nl al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.

De gevolgen van tekortkomingen bij het nakomen van verplichtingen van DanspartnerGezocht.nl jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van u zijn voor rekening en risico van u.

DanspartnerGezocht.nl is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van DanspartnerGezocht.nl maar is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

DanspartnerGezocht.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie en niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

DanspartnerGezocht.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die DanspartnerGezocht.nl niet toerekenbaar zijn. Wanneer DanspartnerGezocht.nl wegens een dergelijke tekortkoming voor een periode langer dan een maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel DanspartnerGezocht.nl als u bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

6 Slotbepalingen
DanspartnerGezocht.nl heeft het recht om zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aan te brengen in de opzet van de site in de breedste zin van het woord. Inclusief de inschrijvingseisen. Indien het de voorwaarden zou betreffen, zullen de nieuwe voorwaarden per e-mail (met een link naar deze Algemene voorwaarden) aan de ingeschrevenen worden gestuurd.

Indien DanspartnerGezocht.nl wordt overgenomen, fuseert of zich op andere wijze ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen u en DanspartnerGezocht.nl bestaan over op deze andere rechtspersoon.

Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van al de gebruiksvoorwaarden/gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst recht wordt gedaan. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Print Friendly, PDF & Email